Espai del comerciant >> Bonificacions i ajudes >> Bonificacions en la quota d'autònoms

El panorama de les bonificacions en la quota dels treballadors/as autònoms/as ve patint importants novetats.

En el següent QUADRE RESUM actualitzat per la Seguretat Social, es poden consultar les modalitats, requisits i quanties de les diferents reduccions i bonificacions aplicables en l'actualitat després de les importants modificacions arran de l'entrada en vigor de la Llei 6/2017 de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom tenint en compte que per a l'exercici 2020 ( mancant aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat) les bases i tipus que s'apliquen són les mateixes que per al 2019.

A continuació, passem a descriure com han quedat les bonificacions/reduccions a partir de l'1 de gener del 2020:

A) BONIFICACIONS/REDUCCIONS amb CARÁCTER GENERAL

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as que complisquen els requisits de:

A) No haver estat d'alta com a autònom/a en els dos anys anteriors.

B) En el cas que els treballadors/as autònoms/as hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir, s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

C) No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE, inclosa SLU).

D) No ser autònom/a col·laborador/a (Règim especial per a familiars de els/as autònoms/as).

E) No estar en règim de *pluriactividad si se sol·licita la seua bonificació específica.

F) La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu a els/as autònoms/as que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten a treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 24 mesos, segons la següent escala:

 • Per als 12 primers mesos la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers *doces mesos, és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.
 • Per a la resta dels 12 mesos següents, independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així:
  • Una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en 149,69 euros/mes
  • Una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes
  • Una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes.
 • Aquestes bonificacions seran també d'aplicació a els/as socis/as treballadors/as de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

B) BONIFICACIONS/REDUCCIONS AMB CARÀCTER GENERAL SI ES TRÀFIC DE MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABITANTS

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as que complisquen els requisits de:

A) No haver estat d'alta com a autònom/a en els dos anys anteriors.

B) En el cas que els treballadors/as autònoms/as hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir, s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

C) No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE, inclosa SLU).

D) No ser autònom/a col·laborador/a (Règim especial per a familiars de els/as autònoms/as).

E) No estar en règim de *pluriactividad si se sol·licita la seua bonificació específica.

F) La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu a els/as autònoms/as que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten a treballadors per compte d'altri.

En aquest supòsit, a més s'exigeix que l'autònom/a:

a) Aquest empadronat/a en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l'alta

b) Estar donat/a d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l'activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual siga inferior a 5.000 habitants.

c) Mantindre l'alta en l'activitat autònoma o per compte propi en l'avantdit municipi en els dos anys següents a l'alta, així com romandre empadronat/a en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

d) La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten a treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 24 mesos, segons la següent escala:

 • Per als 24 primers mesos la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells/as treballadors/as per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els/as autònoms/as que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers 24 mesos, és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.
 • En aquests casos no seran aplicable les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial.

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació a els/as socis/as treballadors/as de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

C) JOVES (HOMES MENORS DE 30 ANYS I DONES MENORS DE 35)

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, que complisquen els requisits de:

A) No haver estat d'alta com a autònom/a en els dos anys anteriors.

B) En el cas que els treballadors/as autònoms/as hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir, s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

C) No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE, inclosa SLU).

D) No ser autònom/a col·laborador/a (Règim especial per a familiars de els/as autònoms/as).

E) No estar en règim de *pluriactividad si se sol·licita la seua bonificació específica.

F) La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu a els/as autònoms/as que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten a treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 36 mesos, segons la següent escala:

 • Per als 12 primers mesos la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els autònoms que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències comunes en els primers *doces mesos, és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.
 • Per als 12 mesos següents, independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides així:
  • Una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en 149,69 euros/mes
  • Una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes
  • Una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 203,14 euros / mes.
  • Una bonificació addicional de 12 mesos següents del 30% de la quota que resulte d'aplicar sobre la Base mínima el tipus que corresponga. Les quotes per a aquest període addicional quedarien en aproximadament 203,14 euros/mes.

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

D) AUTÒNOMS DISCAPACITATS AMB GRAU IGUAL O SUPERIOR Al 33% I VÍCTIMES DE TERRORISME I DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i les víctimes de terrorisme que complisquen els requisits de:

A) No haver estat d'alta com a autònom/a en els dos anys anteriors.

B) En el cas que els treballadors/as autònoms/as hagueren gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir, s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.

C) No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE, inclosa SLU).

D) No ser autònom/a col·laborador/a (Règim especial per a familiars de els/as autònoms/as).

E) No estar en règim de *pluriactividad si se sol·licita la seua bonificació específica.

F) La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu a els/as autònoms/as que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten a treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 60 mesos (5 anys), segons la següent escala:

 • Per als 12 primers mesos una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, la quota serà de 60 euros per a aquells treballadors per compte propi que opten per cotitzar per la base mínima que els corresponga. Els/as autònoms/as que preferisquen cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota en els dotze mesos, és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 213,81€.
 • Per a la resta dels 48 mesos següents, independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establides en una bonificació del 50% de la quota que resulte d'aplicar sobre la Base mínima el tipus que corresponga. La quota quedaria aproximadament en 149,69 euros / mes.

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'Autònoms quan complisquen els requisits.

E) BONIFICACIONS PER NOVES ALTES DE FAMILIARS COL·LABORADORS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

Des de la posada en vigor de la Llei 31/2015, els/as autònoms/as col·laboradors/as gaudiran d'una bonificació en la quota corresponent al RETA, en concret, el cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, en el seu cas, per adopció, que:

 1. s'incorporen com a noves altes al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, i no hagueren estat donats d'alta en el mateix en els 5 anys immediatament anteriors
 2. col·laboren amb ells mitjançant la realització de treballs en l'activitat de què es tracte

tindran dret a una bonificació en la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent a cada moment en el Règim Especial de treball per compte propi que corresponga del:

 • 50% els 18 primers mesos
 • 25% els següents 6 mesos

Es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, pels qui, no trobant-se impedits per a contraure matrimoni, no tinguen vincle matrimonial amb una altra persona i acrediten, mitjançant el corresponent certificat d'empadronament, una convivència estable i notòria i amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys. L'existència de parella de fet s'acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en el qual conste la constitució d'aquesta parella.

En les Comunitats Autònomes amb Dret Civil propi, complint-se el requisit de convivència a què es refereix el paràgraf anterior, la consideració de parella de fet i la seua acreditació es durà a terme conforme al que establisca la seua legislació específica.

F) AUTÒNOMS AMB *PLURIACTIVIDAD

En aquest cas es contemplen 3 supòsits:

 1. Autònoms amb *pluriactividad amb cotització simultània per compte d'altri per contingències comunes, per quantia conjunta igual o superior a 13.822,06. En aquest cas es té dret a la devolució del 50% de l'excés a dites 13.822,06 € o fins al 50% quotes per Contingències Comunes ingressades pel Règim Especial de Treballadors per Compte Propi
 2. Autònoms que amb motiu de l'alta inicial en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi inicien una situació de *pluriactividad. En aquest cas La base de cotització pot ser la compresa entre:
  • El 50% de la base mínima de cotització establida anualment en la *LPGE durant els primers 18 mesos,
  • I el 75% durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest Règim
 3. Autònoms amb *pluriactividad quan l'activitat laboral per compte d'altri siga a temps parcial amb una jornada a partir del 50% de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable. En aquest cas, la base de cotització pot ser la compresa entre:
  • El 75% de la base mínima de cotització establida anualment en la *LPGE durant els primers 18 mesos
  • EI el 85% durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establides per a aquest Règim

G) ALTRES SUPÒSITS

s'han descrit els supòsits més habituals, per a altres situacions és convenient acudir al QUADRE RESUM actualitzat per la Seguretat Social, on es contemplen entre altres les situacions de:

 • Conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació
 • Treballadores en períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant embaràs o en la lactància o suspensió per paternitat
 • Socis/as de Cooperativa de Treball Associat dedicats a la venda ambulant, inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi

MOLT IMPORTANT A TINDRE EN COMPTE:

 • D'acord amb el criteri establit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, Entitat que suporta a càrrec dels seus pressupostos l'import d'aquesta bonificació, perquè l'alta tinga la consideració d'inicial s'exigeix que la mateixa siga l'originària en el Règim (interpretació estricta del concepte d'alta inicial).
 • Als treballadors autònoms que es donen d'alta en la Seguretat Social anara de termini[2], no els serà aplicable cap benefici en la cotització puix que no obstant això haver ingressat les quotes corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta, aquell s'ha realitzat fora de termini, no podent considerar-se que es troben al corrent amb la Seguretat Social, requisit per a accedir a aquests.
 • La falta d'ingrés de quotes en termini reglamentari durant l'aplicació de bonificacions provocarà la pèrdua automàtica de la bonificació del període no ingressat.

________________________________________

[2]Cal tindre en compte que en l'actualitat ha canviat i el termini ha de ser fins als 60 dies abans de l'alta en Hisenda i fins i tot amb la possibilitat de fer-ho simultàniament en Seguretat Social i Hisenda


Bonificaciones Cuota Autónomos/as (66)

© 2022 - Ajuntament de Vila-real - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball